Thursday, June 25, 2015

Kerja Projek Matematik Tambahan 2015 Selangor

link"http://smartplan2.blogspot.com/p/selangor.html

NOTA RINGKAS MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4

NOTA

SUMBER:http://addmathnhhs.blogspot.com/p/nota-nota.html

Bab 1 : Fungsi

1.   Fungsi ialah sejenis hubungan khas yang mana setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu imej dalam kodomain.

clip_image001clip_image002
         


          Hubungan satu    dengan satu              Hubungan satu dengan satu
                         ialah fungsi                                                  ialah fungsi

2.   Fungsi nilai mutlak ditakrifkan oleh

clip_image003clip_image004
                                                                                 Graf fungsi nilai mutlak
                                                                            clip_image005

3.   Jika f ialah suatu fungsi yang memetakan set A kepada set B dan g ialah suatu fungsi yang memetakan set B kepada set C, maka gf ialah fungsi gubahan  f diikuti dengan g yang memetakan set A terus kepada set C.

clip_image006
4.   Jika   clip_image007 ialah suatu fungsi yang memetakan x kepada y, maka songsangannya ditandakan sebagai f-1Fungsi songsang ialah suatu fungsi yag memetakan y kembali kepada x.

clip_image008
clip_image009

Bab 2 : Persamaan Kuadratik

           
1.   Bentuk am  persamaan kuadratik ialah                               
    clip_image002      yang mana:
    a, b dan c = pemalar
    a ≠ 0
    x = pembolehubah 

    2.   Suatu persamaan kuadratik ax2 + bx + c = 0 dapat diselesaikan dengan
           menggunakan kaedah:IMG_0003.jpg1


    3.  Persamaan kuadratik dapat dituliskan sebagai
    IMG_0003.jpg2


    4.   Bagi persamaan kuadratik ax2 + bx + c = 0,

    IMG_0003.jpg3


    5.   Syarat untuk jenis punca persamaan kuadratik ialahIMG_0003.jpg4

    6.    IMG_0003.jpg5
    Bab 3 : Fungsi Kuadratik    IMG_0004.jpg1
    2.  Nilai maksimum atau minimum bagi suatu fungsi kuadratik f(x) = ax2  + bx + c dapat dicari dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua, iaitu dengan mengungkapkan ax2 + bx + c dalam bentuk a(x + p)2 + q.
    3.  Apabila a > 0, fungsi a(x + p)2 + q mempunyai nilai minimum. Nilai minimum itu ialah q dan ini berlaku apabila x = –p.
    IMG_0004.jpg2
    4.  Apabila a > 0, fungsi a(x + p)2 + q mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimum itu ialah q dan ini berlaku apabila x = –p.
    IMG_0004.jpg3
    5.  Bagi fungsi kuadratik f(x) = ax2 + bx + c = a(x + p)2 + q, persamaan paksi simetri ialahIMG_0005.jpg1
    6. Ketaksamaan kuadratik dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah lakaran graf seperti berikut.IMG_0005.jpg2    Bab 4 : Persamaan Serentak

    1. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan serentak ialah:IMG_0005.jpg3

    Bab 5 : Indeks dan Logaritma


    1.  Hukum-hukum indeks ialah:IMG_0005.jpg4
    2.  Indeks pecahan :                                                               3.  Indeks negatif :
    IMG_0005.jpg5                          IMG_0005.jpg6


    4. Jika ax = y dengan keadaan a > 0, a ≠ 1, maka x ialah logaritma bagi y kepada asas a, iaituIMG_0006.jpg1
    5.                                                                                                        6. IMG_0006.jpg3 IMG_0006.jpg2


    7.  Hukum-hukum logaritma ialah
    IMG_0006.jpg5
    8.
    IMG_0006.jpg6

    9.  Logaritma sesuatu nombor pada suatu asas tertentu boleh ditukarkan kepada asas yang lain dengan menggunakan rumus-rumus
    IMG_0006.jpg4
    10.  Persamaan indeks
           Jika an = bn, dengan keadaan a > 0, b > 0 atau a < 0, b < 0, makaIMG_0006.jpg7
    11.  Persamaan logaritma
          Jika   clip_image002 maka x = y.

    Bab 6 : Geometri Koordinat


    1.  Jarak =                                                                               2.  Titik tengah =IMG_0006.jpg9
    IMG_0006.jpg8    3.  Koordinat titik yang membahagi secara dalam tembereng garis dengan nisbah m : n ialah
    IMG_0006.jpg10
    4.  Luas segitiga =IMG_0006.jpg11
    5.  Luas sisiempat =IMG_0006.jpg12
    6.  Kecerunan =IMG_0007.jpg1                                                                                            @IMG_0007.jpg2
    7.  Persamaan garis lurus ialah
    • jika kecerunan, m dan pintasan-y, c diberi,IMG_0007.jpg3
    • jika kecerunan, m dan satu titik, (x1, y1) diberi,
     IMG_0007.jpg4
    • jika dua titik, (x1, y1) dan (x2, y2) diberi,IMG_0007.jpg5
    • jika pintasan-x, a dan pintasan-y, b diberi,IMG_0007.jpg6
    8. IMG_0007.jpg7
    9.  Terdapat 3 jenis syarat yang menentukan persamaan lokus  satu titik bergerak P(x,y):
    (a)  Jaraknya dari satu titik tetap, Q(x1, y1) ialah satu pemalar (k).IMG_0007.jpg8
    (b)  Jaraknya dari dua titik tetap, Q(x1, y1) dan R(x2, y2) adalah sama.IMG_0007.jpg9
    (c)  Nisbah jaraknya dari dua titik tetap, Q(x1, y1) dan R(x2, y2) ialah m : n.IMG_0007.jpg10

    Bab 7 : Statistik


    1. IMG_0008.jpg1IMG_0009.jpg1
    2. Jika setiap cerapan dalam set data ditambah atau ditolak dengan satu nilai pemalar k, makaIMG_0009.jpg2
    3.  Jika setiap cerapan dalam set data didarab dengan satu pemalar k, makaIMG_0009.jpg3
    4. Jika setiap cerapan dalam set data ditambah atau ditolak dengan satu nilai pemalar k, makaIMG_0009.jpg4
    5.  Jika setiap cerapan dalam set data didarab dengan satu pemalar k, makaIMG_0009.jpg5
    6. Apabila dua set data, X dan Y digabungkan, makaIMG_0009.jpg6
    IMG_0009.jpg7

    Bab 8 : Sukatan Membulat


    1.  Rumus penukaran darjah kepada radian ialahIMG_0010.jpg1
    2. Rumus penukaran radian kepada darjah  ialahIMG_0010.jpg2
    3.IMG_0010.jpg3
    4.IMG_0010.jpg4
    5.IMG_0010.jpg5

    Bab 9 : Pembezaan


    1.  Terbitan pertama bagi suatu fungsi y terhadap x ialahIMG_0010.jpg6
    2,  Jika y = uv, makaIMG_0010.jpg7
    3.  Jika  clip_image002[4], makaIMG_0010.jpg8
    4. Jika y = k[f(x)]n, makaIMG_0011.jpg1
    5.  Jika y = f(u) dan u = g(x), maka
    IMG_0011.jpg2
    6.  Persamaan tangen  pada titik (x1, y1) ialah
    IMG_0011.jpg3
    yang manaIMG_0011.jpg4

    7.  Persamaan normal pada titik (x1, y1) ialahIMG_0011.jpg5

    yang mana
    IMG_0011.jpg6


    8.  Pada titik pusingan,
    IMG_0011.jpg7


    9.  Pada titik maksimum,                         10. Pada titik minimum,
    IMG_0011.jpg8
                                                                          IMG_0011.jpg10
                          dan tanda                                                                         dan tanda
    IMG_0011.jpg9
                                                                                IMG_0011.jpg11                  adalah negatif.                                             adalah positif.
    11.  Masalah Maksimum dan Minimum  IMG_0011.jpg12
    12.  Kadar Perubahan yang TerhubungIMG_0011.jpg13
    13.  Perubahan KecilIMG_0012.jpg1
    14. PenghampiranIMG_0012.jpg2

    Bab 10 : Penyelesaian Segitiga


    1.IMG_0012.jpg3
    Petua sinus diberi olehIMG_0012.jpg4
                                                                                              atau
    IMG_0012.jpg5

    2.   Petua Sinus melibatkan Kes Berambiguiti
    IMG_0012.jpg6
    3.  Petua Kosinus diberi oleh
    IMG_0012.jpg7
    4.  Luas segitiga ABC
    IMG_0012.jpg8
    5. Geometri Tiga Matra
        (a)IMG_0013.jpg1
             IMG_0013.jpg5
          (b)
    IMG_0013.jpg2
    IMG_0013.jpg7

    Bab 11 : Nombor Indeks


    1. Indeks harga, I diberi oleh
    IMG_0013.jpg3
    2. Nombor indeks gubahan, I diberi oleh
    IMG_0013.jpg4