Tuesday, January 22, 2013

Objektif Kurikulum Matematik Tambahan


OBJEKTIF
Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan murid:
1. memperluaskan keterampilan dalam bidang nombor, bentuk
dan perkai tan ser ta memperolehi  pengetahuan dalam
kalkulus, vektor dan pengaturcaraan linear;
2. memperkukuhkan kemahiran penyelesaian masalah;
3. memperkembangkan kebolehan untuk berfikir secara kritis
dan kreatif serta  berhujah secara mantik;
4. membuat inferens dan pengitlakan yang munasabah daripada
maklumat yang diberi;

5. menghubungkaitkan pembelajaran matematik dengan aktiviti
harian dan kerjaya;
6. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam
menterjemahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan
harian;
7. menghujahkan penyelesaian dalam bahasa matematik yang
tepat;
8. menghubungkaitkan kewujudan idea matematik dengan
keperluan dan aktiviti manusia;

9. menggunakan perkakasan dan perisian teknologi untuk
meneroka matematik; dan
10. mengamalkan nilai instrinsik matematik


No comments:

Post a Comment