Tuesday, June 21, 2011

Kajian GC 54

Masalah dalam pembelajaran Matematik dalam Kalangan Pelajar Lemah Matematik
Mengenali ciri-ciri pelajar yang lemah matematik akan membantu guru memahami masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran tersebut. Pengalaman menunjukkan ciri-ciri pelajar yang saya maksudkan sebagai lemah matematik bertepatan dengan hasil kajian (Mercer, Jordan, & Miller, 1996; Mercer, Lane, Jordan, Allsopp, & Eisele, 1996; Mercer & Mercer, 1998; Miller & Mercer, 1997). Antara ciri-ciri yang terdapat pada pelajar tersebut tersebut ialah:
3.1 Kurang keyakinan diri
Ciri yang juga diistilahkan sebagai ‘Learned Helplessness’ ini menyenaraikan pelajar lemah matematik sebagai tiada keyakinan diri, sentiasa bergantung kepada orang lain terutama guru, kerap tidak menyiapkan kerja rumah dan sering gagal dalam ujian . Mereka hanya memohon bantuan untuk melaksanakan tugasan seharian tanpa memahami sepenuhnya konsep dan menguasai kemahiran yang perlu ditekankan. Bimbingan daripada rakan atau guru selalunya hanya untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan tidak melibatkan pengajaran semula konsep atau kemahiran tersebut. Masalah yang akan timbul ialah pelajar tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. tanpa bantuan dari orang lain, seperti ketika menjawab ujian,
3.2 Pasif dalam proses pembelajaran
Pelajar lemah matematik sering dilihat sebagai ‘passive learner’ . Mereka tidak aktif dalam melihat perkaitan di antara pengetahuan sedia ada dengan apa yang dipelajari, perkaitan di antara konsep dengan konsep yang lain, perkaitan antara suatu tajuk dengan tajuk yang lain atau di antara apa yang dipelajari dalam Matematik dan Matematik Tambahan. Kelemahan dalam mengorganisasi ini menyebabkan mereka lemah dalam memahami sesuatu konsep atau tajuk dan akibatnya kurang cekap dalam melaksanakan strategi penyelesaian masalah khususnya dalam memahami masalah dan merancang strategi yang sesuai. Mereka juga tidak menyedari bahawa ada masalah yang memerlukan penggunaan kemahiran yang serupa untuk diselesaikan.
3.3 Masalah Lemah Daya Ingatan
Pelajar yang mempunyai ‘memory problems’ tidak dapat mengingat formula asas, proses, strategi dan teknik dalam matematik (contohnya, rumus kosinus, identiti trigonometri, proses penyempunaan kuasadua atau teknik pembezaan dan pengamiran). Memory deficits ini juga menyebabkan mereka tidak dapat mengingat proses penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa langkah seperti mencari vektor unit, mencari atau isipadu dalam tajuk pengamiran atau menyelesaikan masalah dalam tajuk Janjang. Kegagalan mengingat perkara-perkara tersebut menyebabkan soalan yang boleh diselesaikan pada hari ini mungkin tidak dapat diselesaikan beberapa hari kemudian.
3.4 Masalah Dalam Penumpuan (Attention Problems)
Ketika guru matematik menerangkan mengenai suatu proses penyelesaian masalah pelajar perlu menumpukan perhatian agar mereka dapat menguasai proses yang diterangkan. Inilah yang selalunya gagal dilakukan oelah pelajar yang lemah matematik . Mereka selalu hilang tumpuan dan ketinggalan beberapa konsep atau langkah penyelesaian yang penting dan menyebabkan pelajar ini gagal menyelesaikan masalah serupa yang diberi sebagai latihan. Akibatnya, mereka kehilangan keyakinan diri dan menganggap tajuk itu susah.
3.5 Kurang Kemahiran Berfikir Yang Kritis Dan Kreatif
Pelajar lemah matematik selalunya kurang mahir mengendalikan proses penyelesaian masalah, memilih strategi yang sesuai dan menukar kaaedah yang digunakan jika kaedah yang ada tidak sesuai. Guru boleh menyediakan bahan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah rutin untuk dijadikan panduan agar akhirnya mereka dapat membina sendiri kemahiran penyelesaian masalah dalam diri mereka.
3.6 Mempunyai Pencapaian Akademik Yang Rendah
Kelemahan dalam matematik selalunya menggambarkan kelemahan dalam mata pelajaran sains yang lain. Ini kerana pelajar yang lemah matematik mengambil masa yang lebih lama untuk memproses maklumat. Kekangan masa juga menyebabkan pelajar tidak sempat menguasai sesuatu kemahiran ketika pengajaran telah beralih ke tajuk lain. Penyediaan bahan yang boleh membantu pelajar mengukuhkan sendiri konsep dan menilai sendiri pencapaian mereka adalah diperlukan untuk membantu pelajar ini. Kekangan masa perlu diambil kira agar proses pengukuhan sesuatu konsep itu dapat dilaksanakan sendiri oleh pelajar-pelajar ini.
3.7 Kemurungan Matematik (Maths Anxiety)
Menurut Slavin (1991): Maths anxiety or maths phobia is a well-known phenomenon which is an emotion-based reaction to mathematics which causes individuals to freeze up when they confront mathematics problems or when they take mathematics test.
Kajian menunjukkan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memberi peluang pelajar merasai kejayaan-kejayaan kecil ketika dapat menyelesaikan latihan-latihan matematik. Oleh itu, guru perlu menyediakan peluang untuk pelajar begini meraikan kejayaan sedemikian agar mereka lebih yakin ketika menjawab latihan-latihan lain. Saranan ini disokong oleh Edward Thorndike (1922), pengasas Teori Associationism , Hull (1943) dengan Teori Behaviorism, Skinner (1938, 1954) dan Gagne (1965) yang melihat pembelajaran sebagai timbunan respons kepada stimulus-stimulus (learning as the accumulation of stimulus-response associations) yang perlu dikukuhkan di setiap peringkat.
4.0 Faktor-faktor yang menyumbang kepada keberkesanan proses P & P.
Setelah menyedari tentang masalah pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan pelajar lemah matematik, pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu dipertimbangkan oleh seorang guru ketika merancang suatu proses P & P.
Salmah Mohd Tahar dan Zailah Zainuddin dalam kertas kerja mereka yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Matematik 1999 menyatakan, antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelajar dalam subjek Matematik Tambahan ialah :
· Latih-tubi soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas,
· Pelajar menguasai algebra,
· Pelajar aktif bertanya guru,
· Pelajar membuat dan menyiapkan kerja rumah,
· Pelajar belajar secara kumpulan,
· Pelajar menghadiri kelas tambahan atau bimbingan.
Meor Ibrahim Kamaruddin (2002) pula menyatakan keberkesanan sesuatu pengajaran adalah sangat bergantung kepada sama ada guru menyediakan atau tidak perkara-perkara berikut:
· Rancangan pelajaran yang mempunyai matlamat dan objektif yang jelas dan sesuai, dengan mengambil kira keadaan dan latar belakang pelajar dalam pelajaran lalu dan akan datang.
· Isi pelajaran, kaedah dan struktur pelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dikehendaki pelajar.
· Bahan, sumber dan alat bantu yang sesuai dan boleh berfungsi dengan baik.
· Aktiviti dan pendekatan yang sesuai , dengan melibatkan pelajar, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan mengekalkan perhatian dan minat pelajar.
· Aktiviti soal jawab yang sering digunakan untuk membuat penilaian
· Instrumen pentaksiran untuk mendapatkan maklum balas yang diinterpretasi untuk membantu pelajar membetulkan kesalahan dengan serta-merta, membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta memperbaiki pengajaran guru pada masa depan.
5.0 SUATU PERKONGSIAN PENGALAMAN

Rajah 1: Fasa Pengajaran

Bahan/ Aktiviti
Pemulihan
Sepanjang tempuh saya menjadi guru, saya telah membina beberapa modul dan bahan bantu mengajar (BBM) yang dapat membantu meningkatkan kecemelangan pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan pelajar khususnya yang lemah matematik. Untuk memudahkan perbincangan, fasa pengajaran dan pembelajaran akan dibahagikan kepada tiga iaitu fasa sebelum pengajaran (perancangan), fasa semasa pengajaran (pelaksanaan) dan fasa selepas pengajaran (penilaian) seperti dalam Rajah 1 (Meor IbrahimKamaruddin:2002).
Untuk setiap fasa, saya akan menghuraikan bahan-bahan yang telah saya gunakan untuk menjadikan proses P & P lebih berkesan adar dapat membantu pelajar khususnya yang lemah matematik.
5.1 Fasa Sebelum Pengajaran (Perancangan)
Untuk fasa ini bahan yang saya bina adalah untuk membantu guru dan pelajar melihat sesuatu tajuk secara bersepadu dan tidak sebagai taburan beberapa konsep yang tidak ada kaitan. Sebelum memulakan pengajaran, guru perlu mendapatkan maklumat mengenai bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajarannya, hasil pembelajaran yang perlu dicapai, isi pelajaran, pengetahuan sedia ada pelajar dan latar belakang pelajar tersebut Noraini Idris (2005). Bagaimana pun kekangan masa selalunya menyebabkan proses tersebut tidak berlaku dengan sempurna. Akibatnya, guru tidak dapat menjalankan perancangan yang berkesan sebelum melaksanakan pengajarannya.
Oleh sebab itu, untuk membantu guru merancang pengajarannya dan memudahkan pelajar mendapatkan gambaran sesuatu tajuk yang akan diajar saya telah menyediakan bahan-bahan berikut:
(i) Textbook Organisation’ (Sila rujuk Lampiran A( 5.1(i)).
Bahan ini menunjukkan kaitan antara tajuk kecil (subtopics) dalam sesuatu tajuk. Saya dapati dengan menggunakan bahan ini guru dan pelajar dapat melihat perkara yang akan dipelajari dalam sesuatu tajuk itu, terutamanya untuk tajuk-tajuk ’besar’ seperti Statistics (Tingkatan 4) dan Trigonometric Functions (Tingkatan 5). Untuk tajuk-tajuk ’kecil’ seperti Quadratic Functions atau Index Numbers pelajar diminta membina sendiri organisasi tajuk itu dan ini membolehkan mereka memahami tajuk itu dengan lebih mudah. Bahan ini juga berjaya menyelesaikan masalah mengorganisasi (organization problems) dalam kalangan pelajar.
(ii) ’All In One Page’ (Sila rujuk Lampiran A (5.1(ii))
Bahan ini merupakan ringkasan sesuatu tajuk dan memuatkan semua konsep yang terdapat dalam tajuk tersebut. Perkaitan antara konsep, perkaitan antara subtopik dan contoh-contoh soalan yang rutin dimuatkan dalam muka surat yang sama. Daripada maklum balas yang diberi oleh pelajar, saya dapati bahan ini bukan saja memudahkan mereka memahami sesuatu tajuk tetapi juga menjadi bahan ulang kaji dan rujukan yang berkesan menjelang peperiksaan.. Sebagai bukti, sila rujuk komen pelajar dalam Lampiran 3.
(iii) Back To Basics’ . (Sila rujuk Lampiran A (5.1(iii)).
Bahan ini mengandungi latihan-latihan asas untuk membantu guru dan pelajar memastikan penguasaan pengetahuan sedia ada yang diperlukan untuk sesuatu tajuk. Walaupun mungkin guru tidak sempat mengajar semula konsep asas itu secara terperinci , bahan ini memberi peluang pelajar melakukan aktiviti akses kendiri untuk mengingat semula kemahiran asas yang diperlukan bagi tajuk tersebut. Bahan ini diberi kepada pelajar sebelum P & P bermula. Saya dapati, melalui bahan seperti ini pelajar akan berasa bahawa apa-apa yang bakal mereka pelajari bukanlah sesuatu yang baharu tetapi hanya sedikit tambahan daripada pengetahuan sedia ada. Sebagai contoh, untuk tajuk Simultaneous Equations, pelajar akan melihat keseluruhan tajuk hanyalah kombinasi daripada beberapa kemahiran asas yang dipelajari oleh mereka. Begitu juga, proses mencari fungsi songsangan (inverse functions) menjadi mudah jika pelajar tahu perkara ini hanyalah proses menukar tajuk rumus (changing the subject of the formula). Daripada pengalaman saya, bahan ini dapat membantu mempercepatkan proses P & P dan memudahkan pelajar mengenal pasti proses yang terlibat dalam menyelesaikan sesuatu soalan .
Kesimpulannya, dalam merancang pengajaran saya, saya telah menitikberatkan kluster pertama yang disarankan oleh David , B.G iaitu menegaskan aspek: Organizing and explaining materials in ways appropriate to students abilities (subject matter, examples and anologies, using students experiences and background knowledge).
5.2 Fasa Semasa Pengajaran (Pelaksanaan)
Di antara kaedah-kaedah mengajar, kaedah ekspositori merupakan salah satu kaedah paling berkesan untuk menyampaikan kemahiran, konsep dan prinsip matematik (Mook Soon Sang (2006)). Walau bagaimana pun kaedah menghuraikan konsep secara lisan sambil menulis fakta-fakta penting di papan putih ini tidak wajar digunakan untuk keseluruhan waktu mengajar. Justru, bagi tujuan meningkatkan kecemerlangan pendidikan, saya telah mempelbagaikan teknik, strategi dan pendekatan yang dapat membantu pelajar memudahkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah matematik, antaranya:
(i) Teknik LRT – Bengkel Polya (Sila rujuk lampiran A (5.2.(i))
Pada tahun 1957, George Polya berjaya membina satu model penyelesaian masalah yang dikenali sebagai Model Polya. Sila rujuk Lampiran A(5.2). Sehubungan itu, saya menghasilkan teknik LRT atau teknik ’Lihat, Reflek dan Tulis’ yang digunakan pada peringkat memahami masalah, untuk membantu pelajar mentaksir maklumat tersirat sesuatu soalan dengan merujuk kepada kata kunci dalam sesuatu masalah. Melalui teknik ini, pelajar akan diminta menyenaraikan apa yang terlintas di minda mereka selepas melihat sesuatu istilah atau kata tugas (task). Sebagai contoh, untuk tajuk Progressions , modul yang disediakan dalam bentuk Power Point dan lembaran kerja ini membantu pelajar dalam mengatasi masalah ’ information retrievel problem ’. Saya dapati pelajar yang menggunakan kaedah ini dapat mengatasi masalah ’Maths Anxiety’ atau phobia kepada matematik kerana mereka dapat ’memulakan’ proses penyelesaikan masalah setelah melihat kata kunci dalam soalan tersebut.
(ii) Teknik ’DITS-WET’– Do It The Same Way Each Time (Sila rujuk
Lampiran A(5. 2(ii))
Brian Boley (2004) dalam artikelnya , How to Teach Math to Students Having Difficulty menyatakan salah satu punca kegagalan pelajar menyelesaikan masalah matematik ialah kerana mereka menganggap setiap masalah matematik adalah berbeza. Mereka tidak melihat bahawa ada masalah matematik boleh dikategorikan dalam kumpulan yang sama dan strategi menyelesaikannya masalah dalam kategori yang sama adalah serupa. Saya telah menyediakan beberapa lembaran kerja yang membolehkan pelajar mengukuhkan kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah dan saya dapati kaedah latih-tubi dalam modul Dits-wets bukan saja mampu mengukuhkan kemahiran tetapi dapat mengukuhkan pemahaman sesuatu konsep. Contohnya, untuk subtopik Penyempurnaan Kuasa Dua (Completing the Square) dalam tajuk Fungsi Kuadratik (Quadratic Functions) atau Penyelesaian Persamaan Trigonometri (Solving Trigonometric Equations).
Dalam konteks ini , saya dapati, saya telah menggunakan salah satu konsep pembelajaran yang didokong oleh Saljo (1979) iaitu: Learning as memorizing i.e. learning is a strong imformation that can be reproduced. Learning as acquiring facts, skills and method that can be retained and used as necessary.
(iii) Penggunaan Lembaran Kemahiran (Skill Sheets) dan Lembaran Kerja (Work Sheets)
Lebaran kemahiran mengandungi soalan-soalan yang mengukuhkan kemahiran yang sama . Contohnya, kemahiran dalam tajuk Indeks dan Logaritma (Indices and Logarithms) . Lembaran Kerja pula mengandungi soalan-soalan dari subtopik yang sama tetapi menggunakan pelbagai kemahiran. Contohnya , Pembentukan Persamaan Garis Lurus dalam tajuk Koordinat Geometri (Coordinates Geometry). Kedua-duanya bahan ini memang telah disediakan awal sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimana pun, kadang-kadang saya sediakan juga bahan-bahan baru mengikut keperluan apabila saya dapati pelajar mengalami masalah menguasai sesuatu kemahiran atau konsep.
(iv) Penggunaan bahan-bahan yang membantu memastikan hasil pembelajaran tercapai.
Untuk memastikan semua pelajar mendapat pengetahuan dan menguasai kemahiran yang asas dalam setiap tajuk , saya menggunakan buku kerja supaya saya mudah menilai kemajuan pelajar semasa sesi pengajaran dalam kelas.Jika saya dapati ada ruang-ruang yang kosong dalam buku kerja tersebut saya dapat terus membantu pelajar pada ketika itu juga. Kuiz-kuiz pendek di akhir pengajaran juga membantu pelajar mengetahui hasil pembelajaran yang perlu mereka capai pada hari tersebut.
Untuk pengukuhan pula , saya akan mengarahkan pelajar menjawab soalan-soalan dalam buku teks memandangkan penggunaan buku teks tidak haris diabaikan (Noraini Idris (2005)). Pelajar yang sederhana atau baik selalunya dapat terus menjawab soalan dalam buku teks di dalam kelas lagi sementara saya membantu pelajar-pelajar yang lemah. Bahan-bahan untuk pengayaan pula adalah soalan-soalan berformat SPM atau soalan-soalan dalam ruangan Chapter Review dalam buku Teks. Sila rujuk komen Ulya dalam Lampiran 3 untuk membuktikan bahawa kepelbagaian bahan latihan berjaya meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam mata pel.ajaran ini.
(iv) Penggunaan bahan-bahan berkaitan ICT dan bahan-bahan rekreasi matematik.
Penggunaan kalkulator untuk menyemak jawapan ,contohnya dalam tajuk Differentiation , Integration atau Probability Distributions dan penggunaan perisian grapmatica atau perisian Geometer’s Sketchpad untuk pemahaman konsep ,contohnya dalam tajuk Trigonometric Functions atau Linear Programing banyak membantu semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kadang-kadang saya juga menggunakan Bamboo Fun , untuk menggantikan penggunaan papan putih dan bahan-bahan rekreasi matematik seperti permainan domino,puisi, atau silang kata . Penggunaan bahan-bahan tersebut sebagai set induksi dan bahan bantu mengajar juga berjaya meningkatkan minat pelajar.
Penggunaan bahan-bahan tersebut sebagai set induksi dan bahan bantu mengajar juga berjaya meningkatkan minat pelajar. Sila rujuk komen Taufik dalam Lampiran 5.2(iv).
(v) Ceramah Dan Bengkel Mata Pelajaran Untuk Semua Pelajar.
Pengajaran dalam kumpulan ramai juga dapat membantu menangani masalah dalam P & P. Pendedahan tentang teknik-teknik belajar yang berkesan dibuat melalui :
(a) Ceramah Pengenalan Mata Pelajaran di akhir tingkatan tiga.
(b) Bengkel Jawab untuk Cemerlang (JULANG 1) sebelum Peperiksaan
Pertengahan Tahun tingkatan 4 untuk mendedahkan pelajar kepada Format Peperiksaan dan kaedah menjawab Kertas 1 dan Kertas 2.
(c) Bengkel Jawab Untuk Cemerlang 2 (JULANG 2) sebelum peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5. Program ini untuk mengingatkan pelajar tentang taburan tajuk dalam peperiksaan supaya mereka dapat mengukuhkan penguasaan pada tajuk-tajuk mudah dan berusaha memahami tajuk sukar yang membawa banyak markah dalam peperiksaan.
(d) Bengkel Jawab Untuk Cemerlang 3 (JULANG 3) sebelum peperiksaan percubaan tingkatan 5 supaya pelajar dapat mengukuhkan teknik menjawab soalan-soalan dalam pepriksaan.
(e) Bengkel untuk menganalisis kesilapan umum dalam menjawab soalan peperiksaan (BINGKAS) selepas peperiksaan pertengahan tahun dan pepriksaan percubaan untuk memberitahu pelajar tentang sebab jawapan mereka tidak mencapai piawai yang ditetapkan.
(f) Ceramah Ulang kaji Final Touch menjelang peperiksaan SPM untuk mengulangkaji semua tajuk sambil menekankan konsep, kemahiran dan teknik menjawab tajuk-tajuk tersebut. Ceramah ini didapati banyak membantu pelajar sehingga akhirnya ramai yang mampu mendapat A dalam peperiksaan SPM walau pun sebelumnya mereka belum mencapai tahap itu. Sila rujuk Lampiran 4 yang menunjukkan peningkatan prestasi pelajar dalam SPM jika dibandingkan dengan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 (TOV) dan peperiksaan percubaan.
(g) Program Tutor Junior (TUJU) di mana pelajar pintar membantu membimbing pelajar lemah matemartik yang diadakan sepanjang tahun juga membantu pelajar kerana
kedua-dua pihak dapat memantapkan penguasaan mereka dalam teknik penyelesaian masalah.
5.3 Fasa Selepas Pengajaran (Penilaian)
Pada fasa selepas pengajaran saya perlu menilai kelemahan pengajaran, mengesan kekuatan pengajaran dan membuat membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan .

The whole process of becoming competent in any field must be divided into a very large number of very small steps, and reinforcement must be contingent upon the accomplishment of each step. This solution to the problem of creating a complex repertoire of behavior also solves the problem of maintaining the behavior in strength. By making each successive step as small as possible, the frequency of reinforcement can be raised to a maximum, while the possibly aversive consequences of being wrong are reduced to a minimum.
(Skinner, 1954, p. 94).
Skinner (1938, 1954) , menyatakan kepentingan melaksanakan proses penilaian pada setiap peringkat pengajaran.
Melalui aktiviti penilaian yang dirancang secara berkesan dan dilaksanakan dengan sistematik sepanjang masa, sama ada pada fasa permulaan pengajaran, fasa semasa pengajaran atau fasa selepas pengajaran guru akan dapat mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk merangsangkan pembelajaran yang aktif, meningkatkan sikap percaya diri dalam diri pelajar serta mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan .
Selain daripada penggunan buku kerja dan kuiz untuk menilai sama ada hasil pembelajaran telah tercapai, saya juga menggunakan Jadual Check Your Progress (Sila rujuk Lampiran 5.3) dan ujian selepas setiap tajuk. Tindakan susulan saya lakukan secara ’One-to-one’, klinik yang dilakukan pada waktu rehat atau masa-masa lain di luar kelas atau mengajarkan semula jika melibatkan sebahagian besar pelajar. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, pengukuhan dan pengayaan saya buat dengan meminta pelajar menjawab soalan-soalan dalam buku teks dan soalan-soalan SPM. Selain daripada itu pelajar juga dibekalkan dengan Modul Perfect Score dan soalan-soalan peperiksaan percubaan MRSM, sekolah teknik dan negeri-negeri lain menjelang pepriksaan SPM. Untuk pengayaan juga saya memberi peluang pelajar-pelajar mencuba soalan-soalan bukan rutin yang diambil dari internet.
Saya juga menggunakan dapatan daripada analisis dan post-mortem untuk merangka program pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Pendekatan yang disarankan dalam Program Akademik Terbilang Negeri Selangor (PATS) digunakan untuk program pemulihan. Pendekatan One- to- one atau klinik banyak membantu mengesan dan meramat maslah yang didhadapi khususnya oleh pelajar yang lemah matematik . Walau bagaimanapun jika terlalu ramai pelajar mempunyai ‘penyakit’ yang sama , saya mengambil tindakan memberi ‘ubat’ yang sama kepada semua pelajar. Kaedah ini bermaksud, setiap pelajar diberi bahan yang sama, sama ada untuk pemulihan, pengukuhan dan pengayaan dan diminta menyelesaikan sendiri secara koperatif. Jika masih bermasalah barulah mereka perlu diberi klinik.

No comments:

Post a Comment